محصولات محصولات تک سیستم (Tecsystem) ایتالیا سیستم های خنک کننده هوا برای ترانسفورماتور

مدل : VRT 200

رله حفاظتی ترانسفورماتور خشک وCast Resin و موتور هاي الکتریک توسعه یافته براي موتور هاي الکتریکی به خصوص آنهایی که مجهز به سیستم تهویه هستند قابلیت شناساییFault هاي موتور توسط تغییرات ارزیابی شده ضریب نفوذ IP65- ذخیره دیتا :حداقل 10 سال-Burden : 5VA حفاطت و عملکرد سیستم هاي تهویه ترانسفورماتورهايCast Resinدر این مدل پیاده سازي شده داراي تغذیه 230 Vac و همچنین ورژن داراي تغذیه 12Vac-dc برای Motor Powerاز 85 تا 260 ولت ac (مدلVRT200-U) مجهز به LED هایی برای Visual anomalies indication and FAULT relay for signal anomalies فن ها به صورت Remote(توسط ورودی dry contact) یا به صورت Local (توسط Front Push Button) می تواند به کار بیفتد

اطلاعات بیشتر

مدل :BARRA 1200

The air forced fan cooling system allows the transformer to withstand higher powers than rated ones and to maintain an optimal temperature increasing the safety of the machine. The installation of the fans on machines board is facilitated by the aluminium bar that provides a fast and easy assembly (for the technical applications please refer to the manuals). The fan is particularly important when integrated into your processing plant. Therefore you should consider the environment where it’s to be

اطلاعات بیشتر

مدل :BARRA 800

The air forced fan cooling system allows the transformer to withstand higher powers than rated ones and to maintain an optimal temperature increasing the safety of the machine. The installation of the fans on machines board is facilitated by the aluminium bar that provides a fast and easy assembly (for the technical applications please refer to the manuals). The fan is particularly important when integrated into your processing plant. Therefore you should consider the environment where it’s to be

اطلاعات بیشتر

مدل :BARRA 1800

The air forced fan cooling system allows the transformer to withstand higher powers than rated ones and to maintain an optimal temperature increasing the safety of the machine. The installation of the fans on machines board is facilitated by the aluminium bar that provides a fast and easy assembly (for the technical applications please refer to the manuals). The fan is particularly important when integrated into your processing plant. Therefore you should consider the environment where it’s to be.

اطلاعات بیشتر

مدل : BARRA 3600

The air forced fan cooling system allows the transformer to withstand higher powers than rated ones and to maintain an optimal temperature increasing the safety of the machine. The installation of the fans on machines board is facilitated by the aluminium bar that provides a fast and easy assembly (for the technical applications please refer to the manuals). The fan is particularly important when integrated into your processing plant. Therefore you should consider the environment where it’s to be

اطلاعات بیشتر

مدل :BARRA 400

The air forced fan cooling system allows the transformer to withstand higher powers than rated ones and to maintain an optimal temperature increasing the safety of the machine. The installation of the fans on machines board is facilitated by the aluminium bar that provides a fast and easy assembly (for the technical applications please refer to the manuals). The fan is particularly important when integrated into your processing plant. Therefore you should consider the environment where it’s to be.

اطلاعات بیشتر

مدل : CTFG130FL-2F – Centrifugal Fan

MODEL: CTFG130FL-2F I (mm) :130 POWER/CURRENT (A) (W): 230 VAC / 0,90 A POWER ABSORBED (W) :200 FREQUENCY (HZ):50 SPEED ( RPm) :1400 AIR FLOW(m^3/h) :660

اطلاعات بیشتر

مدل : TG1000 Jumbofan

MODEL: TGO1000 Φ (mm) :100 A (mm):1020 B (mm)1060 POWER/CURRENT (A) (W): 230 VAC / 1,18 A POWER ABSORBED (W) :191 FREQUENCY (HZ):50 SPEED ( RPm) :1460 AIR FLOW(m^3/H) :2340

اطلاعات بیشتر

مدل: VRT300

رله حفاظتي ترانسفورماتور خشک و Cast Resin و موتور های الکتریک توسعه یافته برای موتور های الکتریکی به خصوص آنهایی که مجهز به سیستم تهویه هستند قابلیت شناسایی Fault های موتور توسط تغییرات ارزیابی شده حفاظت و اجرای سيستم تهويه برای ترانسفورماتور های Cast Resin در يک دستگاه دارای 3 خروجي - قادر به راه انداختن 3 فن

اطلاعات بیشتر

مدل VRT600

رله حفاظتي ترانسفورماتور خشک و Cast Resin و موتور های الکتریک توسعه یافته برای موتور های الکتریکی به خصوص آنهایی که مجهز به سیستم تهویه هستند قابلیت شناسایی Fault های موتور توسط تغییرات ارزیابی شده حفاظت و اجرای سيستم تهويه برای ترانسفورماتور های Cast Resin در يک دستگاه دارای 6 خروجي - قادر به راه انداختن 6 فن ضريب نفوذ IP65 - ذخيره ديتا : حداقل 10 سال - Burden : 7,5VA حفاطت و عملکرد سیستم های تهویه ترانسفورماتورهای Cast Resin در این مدل پیاده سازی شده دارای تغذیه 230 Vac و همچنین ورژن دارای تغذیه12 Vac-dc برای Motor Power از 85 تا 260 ولت ac (مدل VRT600-U) مجهز به LED هایی برای Visual anomalies indication and FAULT relay for signal anomalies فن ها به صورت Remote (توسط ورودی dry contact) یا به صورت Local (توسط Front Push Button ) می توانند به کار بیفتند.

اطلاعات بیشتر

مدل : TG180 – Fan series TG

MODEL: TGO1080 Φ (mm) :80 A (mm):196 B (mm); 226 POWER/CURRENT (A) (W): 230 VAC / 0,50 A POWER ABSORBED (W) :120 FREQUENCY (HZ):50 SPEED ( RPm) 2840 AIR FLOW(m^3/H) :460

اطلاعات بیشتر

مدل : TG360 – Fan series TG

MODEL: TG360 Φ (mm) :800 A (mm):376 B (mm) :408 POWER/CURRENT (A) (W): 230 VAC / 0,50 A POWER ABSORBED (W) :120 FREQUENCY (HZ):50 SPEED ( RPm) :2710 AIR FLOW(m^3/H) :800

اطلاعات بیشتر

مدل : TG500 – Fan series TG

MODEL: TG500 Φ (mm) :80 A (mm):516 B (mm):548 POWER/CURRENT (A) (W): 230 VAC / 0,50 A POWER ABSORBED (W) :120 FREQUENCY (HZ):50 SPEED ( RPm) :2600 AIR FLOW(m^3/H) :1000

اطلاعات بیشتر

مدل : TTG240 – Fan series TTG

MODEL: TTG240 Φ (mm) :60 A (mm):214 B (mm):2000 C (mm):252.2 D (mm): 330 POWER/CURRENT (A) (W): 230 VAC / 0,35 A POWER ABSORBED (W) :40 FREQUENCY (HZ):50 SPEED ( RPm) :2730 AIR FLOW(m^3/H) :2340

اطلاعات بیشتر

مدل : TTG300 – Fan series TTG

MODEL: TTG300 Φ (mm) :60 A (mm):274 B (mm):260 C (mm):312.2 D (mm): 387 POWER/CURRENT (A) (W): 230 VAC / 0,37 A POWER ABSORBED (W) :40 FREQUENCY (HZ):50 SPEED ( RPm) :2660 AIR FLOW(m^3/H) :380

اطلاعات بیشتر

مدل : TTG360 – Fan Series TTG

MODEL: TTG360 Φ (mm) :60 A (mm):334 B (mm):320 C (mm):372.2 D (mm):450 POWER/CURRENT (A) (W): 230 VAC / 0,37 A POWER ABSORBED (W) :40 FREQUENCY (HZ):50 SPEED ( RPm) :1500 AIR FLOW(m^3/H) :340

اطلاعات بیشتر