محصولات محصولات فیز (FASE) ایتالیا لوازم اندازه گیری لوازم اندازه گیری تابلویی فیز (FASE) ایتالیا 90 درجه - سری C آمپرمتر و ولت متر moving iron - DC

آمپرمتر - سری MC

Ammeters - MC Series Accuracy : Classe 1,5 Electric abs: about 10mA from 60mV to 300mV Microammeters: 40-50-60-80-100-150-250-400-500-600 11A Milliammeters:1-1 ,5-2.5-4-5-6-1 0-15-25-40-50-60-1 00-150-250-400-500-600 rnA Direct connection Ammeters: 1-1 ,5-2.5-4-5-6-1 0-15-25-40-50-60 Ammeters for shunt voltage drop: ... ........ J60mV - ........... 150mV

اطلاعات بیشتر

ولت متر - سری MC

ولت متر - MC سری دقت: Classe اعلام 1،5 ABS الکتریک: 1 RNA (1 KQN) از 0،5V به 600V میلی آمپر متر: 60-80-1 00-1 50-250-400-500-600 متر V ولت متر: 01/01، 5-2.5-4-5-6-10-15-25-40-50-60-100- 150-250-400-500-600 V

اطلاعات بیشتر