محصولات محصولات مور الکترونیک (Murrelektronik) آلمان سیستم های ورودی و خروجی ماژول ایمنی MVK Metal

ماژول ایمنی MVK Metal

برای حفاظت از انسان و ماشین ایمنی در کاربردهای خودرو بسیار مهم است. ماژول های فیلدباس MVK فلزی ایمنی یک فعال راه حل تکنولوژی ایمنی بسیار جالب است. MVK فلزی ایمنی اجازه می دهد تا برای نصب به دیدار ایمنی صداقت سطح 3 (با توجه به IED 61508 و IEC 62061) و سطح عملکرد الکترونیکی (توجه به EN ISO 13849-1). MVK فلزی ایمنی با انتخاب شما از فقط ورودی و یا با هر دو ورودی و خروجی در دسترس است.