محصولات محصولات مور الکترونیک (Murrelektronik) آلمان اینترفیس انتقال داده MSDD Hybrid Fieldbus Coupling

انتقال داده MSDD Hybrid Fieldbus Coupling

اتصال به جهان خارج انتقال داده ها تونج ترکیبی فیلدباس مسدد و قدرت از کابینه را در زمینه. یک تابع تکرار تقویت و پردازش سیگنالهای.