محصولات محصولات مور الکترونیک (Murrelektronik) آلمان اینترفیس سوکت های MSDD

سوکت های MSDD

اتصال به جهان خارج رابط Modlink مسدد ارائه دسترسی مناسب به کنترل زمانی که تشخیص و یا خدمات کار لازم است. درب کابینه بسته باقی می ماند تا ماشین و یا نصب و راه اندازی خود را می توانید کلاس حفاظت توصیه می شود حفظ کند. که مطمئن شوید که اجزای سازنده در کابینه خود را تحت تاثیر عناصر موجود در محیط زیست می سازد.