محصولات محصولات فیز (FASE) ایتالیا تجهیزات جانبی لوازم جانبی برای ابزار AC ترانسفورماتور ولتاژLW (سری TV)

mod. TV-3

ابعاد کلی:     54 × 62 × 46 میلی متر فرکانس:     50 - 60 هرتز ولتاژ ثانویه:     100 V عامل ولتاژ:     1.2 مداوم بالاترین ولتاژ سیستم:     0.72 کیلو ولت تا 600V     1.44 کیلو ولت تا 1000V ولتاژ آزمون یک دقیقه بین اولیه و ثانویه:     3KV تا 600V، 6KV تا 1000V

اطلاعات بیشتر

mod. TV-6

ابعاد کلی:     84 X 69 X 91 میلیمتر فرکانس:     50 - 60 هرتز ولتاژ ثانویه:     100 V عامل ولتاژ:     1.2 مداوم بالاترین ولتاژ سیستم:     0.72 کیلو ولت تا 600V     1.44 کیلو ولت تا 1000V ولتاژ آزمون یک دقیقه بین اولیه و ثانویه:     3KV تا 600V، 6KV تا 1000V

اطلاعات بیشتر

mod. TV-10

ابعاد کلی:     97 × 78 × 100 میلیمتر فرکانس:     50 - 60 هرتز ولتاژ ثانویه:     100 V عامل ولتاژ:     1.2 مداوم بالاترین ولتاژ سیستم:     0.72 کیلو ولت تا 600V     1.44 کیلو ولت تا 1000V ولتاژ آزمون یک دقیقه بین اولیه و ثانویه:     3KV تا 600V، 6KV تا 1000V

اطلاعات بیشتر

mod. TV-30

ابعاد کلی:     121 * 83 x 119 میلیمتر فرکانس:     50 - 60 هرتز ولتاژ ثانویه:     100 V عامل ولتاژ:     1.2 مداوم بالاترین ولتاژ سیستم:     0.72 کیلو ولت تا 600V     1.44 کیلو ولت تا 1000V ولتاژ آزمون یک دقیقه بین اولیه و ثانویه:     3KV تا 600V، 6KV تا 1000V

اطلاعات بیشتر

mod. TVN-10

ابعاد کلی:     165 * 105 * 123 میلی متر فرکانس:     50 - 60 هرتز ولتاژ ثانویه:     100 V عامل ولتاژ:     1.2 مداوم بالاترین ولتاژ سیستم:     0.72 کیلو ولت تا 600V     1.44 کیلو ولت تا 1000V ولتاژ آزمون یک دقیقه بین اولیه و ثانویه:     3KV تا 600V، 6KV تا 1000V

اطلاعات بیشتر

mod. TVN-20

ابعاد کلی:     175 × 105 X 123 میلی متر فرکانس:     50 - 60 هرتز ولتاژ ثانویه:     100 V عامل ولتاژ:     1.2 مداوم بالاترین ولتاژ سیستم:     0.72 کیلو ولت تا 600V     1.44 کیلو ولت تا 1000V ولتاژ آزمون یک دقیقه بین اولیه و ثانویه:     3KV تا 600V، 6KV تا 1000V

اطلاعات بیشتر