محصولات محصولات فیز (FASE) ایتالیا لوازم اندازه گیری لوازم اندازه گیری دارای نور پس زمینه لوازم اندازه گیری دایره ای

mod. M65/EL

ابعاد کلی:     نما: 64mm و Ø     بدنه : 60mm Ø     عمق: 75mm شماره گیری روشنایی:     سبز-آبی فویل ال

اطلاعات بیشتر

mod. M80/EL

ابعاد کلی:     نما: 88mm     بدنه: 79.5mm     عمق: 95mm شماره گیری روشنایی:     فویل ال سبز

اطلاعات بیشتر

mod. M100/EL

ابعاد کلی:     نما: 106mm     بدنه: 100mm     عمق: 110mm شماره گیری روشنایی:     فویل ال سبز

اطلاعات بیشتر

mod. M116/EL

مشخصات کلی ابعاد کلی:     نما: ثبت شده 140mm     بدنه: 130mm     عمق: 145mm شماره گیری روشنایی:     سبز-آبی فویل ال

اطلاعات بیشتر

mod. M140/EL

مشخصات کلی ابعاد کلی:     نما: ه ثبت شده 140mm     بدنه: 129mm     عمق: 117mm شماره گیری روشنایی:     سبز-آبی فویل ال

اطلاعات بیشتر