محصولات محصولات فیز (FASE) ایتالیا لوازم اندازه گیری لوازم اندازه گیری تابلویی ASC series - 240°