محصولات محصولات روالکو (Revalco) ایتالیا رله حفاظتی رله نشتی جریان

نشت رله زمین

توضیحات محصول زمین کنترل نشت و نظارت ارائه حفاظت لازم در برابر تماس غیر مستقیم و خطر آتش سوزی نوع A - AC سفر کنونی تنظیم 30،50،100،150،230،300،350،500mA 1،2،3،5،10،20،30A زمان تاخیر تنظیم 0-0،25-0،5-1-2-3-4-5-6-7-8-10 ابعاد 1DIN، 3DIN، 4DIN، 48 × 48، 72 × 72، 96 × 96 منبع تغذیه 230VAC، PD1 (22 ... 36VAC، 19 ... 70VDC)، PD2 (44 ... 130VAC، 70 ... 240VDC) خروجی NC-C-NO 10A 250V

اطلاعات بیشتر

رله RDT30K

نوع A - AC کالیبراسیون فعلی میدان 30،50،100،150،230،300،350،500mA 1،2،3،5،10،20،30A زمان محدوده کالیبراسیون 0-0،25-0،5-1-2-3-4-5-6-7-8-10 ابعاد 1DIN، 3DIN، 4DIN، 48 × 48، 72 × 72، 96 × 96 منبع تغذیه 230VAC، PD1 (22 ... 36VAC، 19 ... 70VDC)، PD2 (44 ... 130VAC، 70 ... 240VDC) خروجی NC-C-NO 10A 250V

اطلاعات بیشتر

رله 2RDT4848

نوع A - AC کالیبراسیون فعلی میدان 30،50،100،150،230،300،350،500mA 1،2،3،5،10،20،30A زمان محدوده کالیبراسیون 0-0،25-0،5-1-2-3-4-5-6-7-8-10 ابعاد 1DIN، 3DIN، 4DIN، 48 × 48، 72 × 72، 96 × 96 منبع تغذیه 230VAC، PD1 (22 ... 36VAC، 19 ... 70VDC)، PD2 (44 ... 130VAC، 70 ... 240VDC) خروجی NC-C-NO 10A 250V

اطلاعات بیشتر

رله 2RDT7272

نوع A - AC کالیبراسیون فعلی میدان 30،50،100،150،230،300،350،500mA 1،2،3،5،10،20،30A زمان محدوده کالیبراسیون 0-0،25-0،5-1-2-3-4-5-6-7-8-10 ابعاد 1DIN، 3DIN، 4DIN، 48 × 48، 72 × 72، 96 × 96 منبع تغذیه 230VAC، PD1 (22 ... 36VAC، 19 ... 70VDC)، PD2 (44 ... 130VAC، 70 ... 240VDC) خروجی NC-C-NO 10A 250V

اطلاعات بیشتر

رله 2RDT9696

نوع A - AC کالیبراسیون فعلی میدان 30،50،100،150،230،300،350،500mA 1،2،3،5،10،20،30A زمان محدوده کالیبراسیون 0-0،25-0،5-1-2-3-4-5-6-7-8-10 ابعاد 1DIN، 3DIN، 4DIN، 48 × 48، 72 × 72، 96 × 96 منبع تغذیه 230VAC، PD1 (22 ... 36VAC، 19 ... 70VDC)، PD2 (44 ... 130VAC، 70 ... 240VDC) خروجی NC-C-NO 10A 250V

اطلاعات بیشتر