محصولات محصولات فاین تک (Fine Tek) تایوان ترانسمیتر سطح و فشار

ترانسمیتر سطح و فشار

فرستنده سطح فرستنده RF RF سری، ظرفیت تغییری را بین حسگر و سطح مرجع ماده در کشتی اندازه گیری می کند. هنگامی که پروب سنجش تنها در هوا است، مقدار خازن اندازه گیری می شود. همانطور که مواد هدف مواد معدنی شروع به افزایش و احاطه می کنند، ظرفیت به طور معین تغییر می یابد تا حداکثر سطح مواد به دست آید. تفاوت ظرفیت فقط با سطح مواد هدف در پروب سنجش متناسب است.