محصولات محصولات الکترور(elektror آلمان) بلورس کانال جانبی

SD

تا 19 متر مکعب / دقیقه و 410 میلی بار. مسکن و باز / بسته پروانه ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم. موتور Direct، IE2 سازگار، صدا خفه کن یکپارچه، ساخت و ساز جمع و جور، عمدتا مقاوم در برابر خوردگی.

اطلاعات بیشتر

2SD

تا به 21.83 متر مکعب / دقیقه و 750 میلی بار. مسکن و پروانه ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم. موتور Direct، IE2 سازگار، گارد درجه حرارت یکپارچه، صدا خفه کن یکپارچه، ساخت و ساز جمع و جور، عمدتا مقاوم در برابر خوردگی.

اطلاعات بیشتر

SD-FU/FUK

تا به 21.83 متر مکعب / دقیقه و 750 میلی بار. مسکن و پروانه ساخته شده از آلیاژ آلومینیوم. موتور Direct، IE2 سازگار، گارد درجه حرارت یکپارچه، صدا خفه کن یکپارچه، ساخت و ساز جمع و جور، عمدتا مقاوم در برابر خوردگی.

اطلاعات بیشتر