محصولات محصولات کریوان (Kriwan) آلمان تنظیم کننده سطح روغن

INT280 B Oil level regulator

ولتاژ منبع تغذیه: 230V AC فشار عملیاتی: -1 ... + 50 نوار

اطلاعات بیشتر

INT280 B Oil level regulator

ولتاژ منبع تغذیه: AC 24V-230V فشار عملیاتی: -1 ... + 50 نوار

اطلاعات بیشتر

INT280 Oil level regulator

ولتاژ منبع تغذیه: AC 24V-230V فشار عملیاتی: -1 ... + 30bar تصویب: UL فایل شماره MH47382

اطلاعات بیشتر

INT280 B Oil level regulator

ولتاژ منبع تغذیه: AC 24V-230V فشار عملیاتی: -1 ... + 30bar تصویب: UL فایل شماره MH47382

اطلاعات بیشتر

INT280 B Diagnose

ولتاژ منبع تغذیه: 230V AC فشار عملیاتی: -1 ... + 50 نوار

اطلاعات بیشتر

INT280 B Oil level regulator

ولتاژ منبع تغذیه: AC 24V-230V فشار عملیاتی: -1 ... + 50 نوار

اطلاعات بیشتر