محصولات محصولات ترموسیستمز (Thermosystems) ایتالیا دماسنج ترموستات

DM20 SERIES INDICATOR INTERCEPTOR

96x48mm frontal dimensions (1/8 DIN 43700)

اطلاعات بیشتر

TJ3x SERIES CONTROLLER

Frontal dimension 75 x 33mm کنترل کننده چند عاملی برای اندازه گیری توابع : -- درجه حرارت (termoresistence RTD) - درجه حرارت (PTC / NTC) - ولتاژ (مستقیم) - درجه حرارت (termocouple) - مقاومت - جریان (مستقیم)

اطلاعات بیشتر

TJ4x SERIES CONTROLLER

48x48mm frontal dimensions (1/16 DIN 43700) کنترل کننده چند عاملی برای اندازه گیری توابع : - درجه حرارت (termoresistence RTD) - درجه حرارت (PTC / NTC) - ولتاژ (مستقیم) - -درجه حرارت (termocouple) - مقاومت - جریان (مستقیم)

اطلاعات بیشتر

TJ6x SERIES CONTROLLER

48x96mm frontal dimensions (1/8 DIN 43700) کنترل کننده چند عاملی برای اندازه گیری توابع : - درجه حرارت (termoresistence RTD) - درجه حرارت (PTC / NTC) - ولتاژ (مستقیم) - درجه حرارت (termocouple) - مقاومت - جریان (مستقیم)

اطلاعات بیشتر