محصولات محصولات یوکن (Yuken) ژاپن شیر ها ( ولو ها) شیر های پروپشنال شیرهای پروپشنال سری E

شیر پروپرشنال فشار شکن با پیلوت الکتروهیدرولیک

این شیر ها محصولات ترکیبی از تجهیزات هیدرولیکی هستند که با استفاده از آخرین فناوی سرو و الکترونیک و براساس کنترل های الکتروهیدرولیک و هیدرولیک پروپورشنال سری E مشهور عمل میکنند و ما تشخیص داده ایم که با دقت و کارآمد بودن بالای تجهیزات هیدرولیک کاربردی ، استفاده از آنها آسان و کارآمد بوده و این کار به وسیله یکپارچه سازی آمپلی فایر، سنسور و شاخص های اطلاعات دیجیتالی سیستم های کنترل سرو یا پرپورشنال به شیرهایی که آنها را فشرده میسازند موردنیاز هستند.

اطلاعات بیشتر

شیر های پروپشنال فشار شکن با پیلوت الکتروهیدرولیک

این شیرها میتوانند فشار سیستم یا جریان رابط و نسبی را از طریق جریان ورودی کنترل شده از آمپلی فایر کنترل کنند.

اطلاعات بیشتر

شیرهای پرپشنال فسار شکن افزایش وکاهش با پیلوت الکتروهیدرولیک

این شیرها میتوانند فشار سیستم یا جریان رابط و نسبی را از طریق جریان ورودی کنترل شده از آمپلی فایر کنترل کنند.

اطلاعات بیشتر

شیر پروپرشنال کنترل جریان با فشار شکن الکترو هیدرولیک

این شیرها میتوانند فشار سیستم یا جریان رابط و نسبی را از طریق جریان ورودی کنترل شده از آمپلی فایر کنترل کنند.

اطلاعات بیشتر

شیر پروپرشنال فشار شکن باکنترل جریان وفشار شکن با پیلوت الکتروهیدرولیک بدون حرکت

این شیرها میتوانند فشار سیستم یا جریان رابط و نسبی را از طریق جریان ورودی کنترل شده از آمپلی فایر کنترل کنند.

اطلاعات بیشتر

شیر پروپرشنال فشار شکن با کنترل جریان ودیرکشنال با پیلوت الکتروهیدرولیک بدون حرکت

این شیرها میتوانند فشار سیستم یا جریان رابط و نسبی را از طریق جریان ورودی کنترل شده از آمپلی فایر کنترل کنند.

اطلاعات بیشتر

شیر پروپرشنال فشار شکن با کنترل جریان ودیرکشنال باپیلوت الکتروهیدرولیک بدن حرکت

این شیرها میتوانند فشار سیستم یا جریان رابط و نسبی را از طریق جریان ورودی کنترل شده از آمپلی فایر کنترل کنند.

اطلاعات بیشتر

شیر پروپرشنال با فشار شکن با کنرل جریان ودیرکشنال با پیلوت الکتروهیدرولیک با واکنش بالا

این شیرها میتوانند فشار سیستم یا جریان رابط و نسبی را از طریق جریان ورودی کنترل شده از آمپلی فایر کنترل کنند.

اطلاعات بیشتر