محصولات محصولات اتوماسیون 2000 (Automation2000) فرانسه رله حفاظتی

DGPT2®

تخلیه گاز و یا قطره از سطح دی الکتریک فشار داخلی دمای ترانسفورمر

اطلاعات بیشتر

DGP®

تخلیه گاز و یا قطره از سطح دی الکتریک فشار داخلی

اطلاعات بیشتر

DLI®

امکانات : Flangeless body درجه حرارت بدن بالا و فلنج

اطلاعات بیشتر

PR®

شرکت صنعت برق شاهین , تخلیه گاز و یا قطره از سطح دی الکتریک ,فشار داخلی ,دمای ترانسفورمر, اتوماسیون 2000,فشار داخلی ,2 تماس همزمان,2 تماس با یک انحراف

اطلاعات بیشتر

TDC®

کشف : درجه حرارت عایق

اطلاعات بیشتر

TDCI®

کشف : دمای ترانسفورمر

اطلاعات بیشتر