محصولات محصولات اتوماسیون 2000 (Automation2000) فرانسه رله حفاظتی PR®

PR®

شرکت صنعت برق شاهین , تخلیه گاز و یا قطره از سطح دی الکتریک ,فشار داخلی ,دمای ترانسفورمر, اتوماسیون 2000,فشار داخلی ,2 تماس همزمان,2 تماس با یک انحراف

PR

شرکت صنعت برق شاهین , تخلیه گاز و یا قطره از سطح دی الکتریک ,فشار داخلی ,دمای ترانسفورمر, اتوماسیون 2000,فشار داخلی ,2 تماس همزمان,2 تماس با یک انحراف

اطلاعات بیشتر