محصولات محصولات اتوماسیون 2000 (Automation2000) فرانسه رله حفاظتی DLI®

DLI®

امکانات : Flangeless body درجه حرارت بدن بالا و فلنج

DLI

امکانات : Flangeless body درجه حرارت بدن بالا و فلنج

اطلاعات بیشتر