محصولات محصولات اتوماسیون 2000 (Automation2000) فرانسه رله حفاظتی DGPT2®

DGPT2®

تخلیه گاز و یا قطره از سطح دی الکتریک فشار داخلی دمای ترانسفورمر

DGPT2

تخلیه گاز و یا قطره از سطح دی الکتریک فشار داخلی دمای ترانسفورمر

اطلاعات بیشتر