محصولات محصولات یوکن (Yuken) ژاپن شیر ها ( ولو ها) شیر های پروپشنال With On-Board Electronics

شیرهای پروپشنال فشار شکن با پیلوت الکتروهیدرولیک

این شیر ها محصولات ترکیبی از تجهیزات هیدرولیکی هستند که با استفاده از آخرین فناوی سرو و الکترونیک و براساس کنترل های الکتروهیدرولیک و هیدرولیک پروپورشنال سری E مشهور عمل میکنند و ما تشخیص داده ایم که با دقت و کارآمد بودن بالای تجهیزات هیدرولیک کاربردی ، استفاده از آنها آسان و کارآمد بوده و این کار به وسیله یکپارچه سازی آمپلی فایر، سنسور و شاخص های اطلاعات دیجیتالی سیستم های کنترل سرو یا پرپورشنال به شیرهایی که آنها را فشرده میسازند موردنیاز هستند.

اطلاعات بیشتر

شیرهای پروپشنال کنترل فشار الکتروهیدرولیک

این شیر ها محصولات ترکیبی از تجهیزات هیدرولیکی هستند که با استفاده از آخرین فناوی سرو و الکترونیک و براساس کنترل های الکتروهیدرولیک و هیدرولیک پروپورشنال سری E مشهور عمل میکنند و ما تشخیص داده ایم که با دقت و کارآمد بودن بالای تجهیزات هیدرولیک کاربردی ، استفاده از آنها آسان و کارآمد بوده و این کار به وسیله یکپارچه سازی آمپلی فایر، سنسور و شاخص های اطلاعات دیجیتالی سیستم های کنترل سرو یا پرپورشنال به شیرهایی که آنها را فشرده میسازند موردنیاز هستند.

اطلاعات بیشتر

شیرهای پروپشنال فشار شکن الکتروهیدرولیک

این شیر ها محصولات ترکیبی از تجهیزات هیدرولیکی هستند که با استفاده از آخرین فناوی سرو و الکترونیک و براساس کنترل های الکتروهیدرولیک و هیدرولیک پروپورشنال سری E مشهور عمل میکنند و ما تشخیص داده ایم که با دقت و کارآمد بودن بالای تجهیزات هیدرولیک کاربردی ، استفاده از آنها آسان و کارآمد بوده و این کار به وسیله یکپارچه سازی آمپلی فایر، سنسور و شاخص های اطلاعات دیجیتالی سیستم های کنترل سرو یا پرپورشنال به شیرهایی که آنها را فشرده میسازند موردنیاز هستند.

اطلاعات بیشتر

شیر های پروپرشنال افزایشی و کاهشی الکتروهیدرولیک

این شیر ها محصولات ترکیبی از تجهیزات هیدرولیکی هستند که با استفاده از آخرین فناوی سرو و الکترونیک و براساس کنترل های الکتروهیدرولیک و هیدرولیک پروپورشنال سری E مشهور عمل میکنند و ما تشخیص داده ایم که با دقت و کارآمد بودن بالای تجهیزات هیدرولیک کاربردی ، استفاده از آنها آسان و کارآمد بوده و این کار به وسیله یکپارچه سازی آمپلی فایر، سنسور و شاخص های اطلاعات دیجیتالی سیستم های کنترل سرو یا پرپورشنال به شیرهایی که آنها را فشرده میسازند موردنیاز هستند.

اطلاعات بیشتر

شیر های پروپرشنال کنترل فشار الکتروهیدرولیک

این شیر ها جهت جریان را در مدار هیدرولیک کنترل میکنند. این شیرهای کنترل جهت مختلف را دارای دامنه ای است از شیرهای برقی جهت دار تا شیر های کنترل که تمامی نیازها را رفع میکند شیرهای کنترل جهت دار دارای ISO 4401 & CETOP 3,5,7,8&10 است.

اطلاعات بیشتر

شیر های پروپشنال فشار شکن با پیلوت الکتروهیدرولیک

این شیرها میتوانند فشار سیستم یا جریان رابط و نسبی را از طریق جریان ورودی کنترل شده از آمپلی فایر کنترل کنند.

اطلاعات بیشتر

شیر های پروپشنال فشار شکن با پیلوت الکتروهیدرولیک

این شیرها میتوانند فشار سیستم یا جریان رابط و نسبی را از طریق جریان ورودی کنترل شده از آمپلی فایر کنترل کنند.

اطلاعات بیشتر

شیرهای پرپشنال فشار شکن افزایش و کاهش با پیلوت الکتروهیدرولیک

این شیرها میتوانند فشار سیستم یا جریان رابط و نسبی را از طریق جریان ورودی کنترل شده از آمپلی فایر کنترل کنند.

اطلاعات بیشتر