محصولات محصولات یوکن (Yuken) ژاپن شیر ها ( ولو ها) شیر های کنترل ماژولار

شیر های ماژولار سری 01

این شیر ها جهت جریان را در مدار هیدرولیک کنترل میکنند. این شیرهای کنترل جهت مختلف را دارای دامنه ای است از شیرهای برقی جهت دار تا شیر های کنترل که تمامی نیازها را رفع میکند شیرهای کنترل جهت دار دارای ISO 4401 & CETOP 3,5,7,8&10 است. نوع شیر حداکثر فشار اجرایی kgf/cm2

اطلاعات بیشتر

شیر های ماژولار سری 03

این شیرها جهت ساده سازی سیستم هیدرولیک ، حذف اتصالات لوله ای و صرفه جویی در فضا و زمان طراحی میشوند. این شیرهای ماژولار دارای ضخامت قابل قبول استاندارهای NEPAوCETOPوISO4401 می¬ باشند و مدارهای هیدرولیک مختلف با ترتیبی درست روی هم قرار میگیرند

اطلاعات بیشتر

شیر های ماژولار سری 04

این شیرها جهت ساده سازی سیستم هیدرولیک ، حذف اتصالات لوله ای و صرفه جویی در فضا و زمان طراحی میشوند. این شیرهای ماژولار دارای ضخامت قابل قبول استاندارهای NEPAوCETOPوISO4401 می¬ باشند و مدارهای هیدرولیک مختلف با ترتیبی درست روی هم قرار میگیرند نوع شیر حداکثر فشار اجرایی kgf/cm2 شیرها ی ماژولار سری04 250

اطلاعات بیشتر

شیر های ماژولار سری 06

این شیرها جهت ساده سازی سیستم هیدرولیک ، حذف اتصالات لوله ای و صرفه جویی در فضا و زمان طراحی میشوند. این شیرهای ماژولار دارای ضخامت قابل قبول استاندارهای NEPAوCETOPوISO4401 می¬ باشند و مدارهای هیدرولیک مختلف با ترتیبی درست روی هم قرار میگیرند نوع شیر حداکثر فشار اجرایی kgf/cm2 شیرها ی ماژولار سری06 250

اطلاعات بیشتر