محصولات محصولات روالکو (Revalco) ایتالیا ترانسفورماتور قابل تنظیم و مقاومت متغیر

ترانسفورماتور قابل تنظیم و مقاومتهای متغیر

ترانسفورماتور قابل تنظیم نوع SinglePhase، ThreePhases اعدام گسترش، فلزی، موتوری مقاومت متغیر نوع SinglePhase، ThreePhases

اطلاعات بیشتر