محصولات محصولات یوکن (Yuken) ژاپن شیر ها ( ولو ها) شیر های کنترل دیرکشنال (جهت دار)

شیر برقی دیرکشنال مدل DSGO1

این شیر ها جهت جریان را در مدار هیدرولیک کنترل میکنند. این شیرهای کنترل جهت مختلف را دارای دامنه ای است از شیرهای برقی جهت دار تا شیر های کنترل که تمامی نیازها را رفع میکند شیرهای کنترل جهت دار دارای ISO 4401 & CETOP 3,5,7,8&10 است. نوع پمپ حداکثر فشار عملی kgf /cm2 شیرهای برقی جهت دار 315

اطلاعات بیشتر

شیر برقی دیرکشنال مدل DG03

این شیر ها جهت جریان را در مدار هیدرولیک کنترل میکنند. این شیرهای کنترل جهت مختلف را دارای دامنه ای است از شیرهای برقی جهت دار تا شیر های کنترل که تمامی نیازها را رفع میکند شیرهای کنترل جهت دار دارای ISO 4401 & CETOP 3,5,7,8&10 است. نوع پمپ حداکثر فشار عملی kgf /cm2 شیرهای برقی پیلوت کنترل جهت دار 315

اطلاعات بیشتر

شیر برقی دیرکشنال باپیلوت کنترلی

این شیر ها جهت جریان را در مدار هیدرولیک کنترل میکنند. این شیرهای کنترل جهت مختلف را دارای دامنه ای است از شیرهای برقی جهت دار تا شیر های کنترل که تمامی نیازها را رفع میکند شیرهای کنترل جهت دار دارای ISO 4401 & CETOP 3,5,7,8&10 است.

اطلاعات بیشتر

شیر برقی دیرکشنال با پیلوت کنترلی

این شیر ها جهت جریان را در مدار هیدرولیک کنترل میکنند. این شیرهای کنترل جهت مختلف را دارای دامنه ای است از شیرهای برقی جهت دار تا شیر های کنترل که تمامی نیازها را رفع میکند شیرهای کنترل جهت دار دارای ISO 4401 & CETOP 3,5,7,8&10 است.

اطلاعات بیشتر

شیر دیرکشنال دستی

این شیر ها جهت جریان را در مدار هیدرولیک کنترل میکنند. این شیرهای کنترل جهت مختلف را دارای دامنه ای است از شیرهای برقی جهت دار تا شیر های کنترل که تمامی نیازها را رفع میکند شیرهای کنترل جهت دار دارای ISO 4401 & CETOP 3,5,7,8&10 است.

اطلاعات بیشتر

شیر دیرکشنال Cam

این شیر ها جهت جریان را در مدار هیدرولیک کنترل میکنند. این شیرهای کنترل جهت مختلف را دارای دامنه ای است از شیرهای برقی جهت دار تا شیر های کنترل که تمامی نیازها را رفع میکند شیرهای کنترل جهت دار دارای ISO 4401 & CETOP 3,5,7,8&10 است.

اطلاعات بیشتر

شیر کنترلی محوری

این شیر ها جهت جریان را در مدار هیدرولیک کنترل میکنند. این شیرهای کنترل جهت مختلف را دارای دامنه ای است از شیرهای برقی جهت دار تا شیر های کنترل که تمامی نیازها را رفع میکند شیرهای کنترل جهت دار دارای ISO 4401 & CETOP 3,5,7,8&10 است.

اطلاعات بیشتر

شیر کنترلی با پیلوت

این شیر ها جهت جریان را در مدار هیدرولیک کنترل میکنند. این شیرهای کنترل جهت مختلف را دارای دامنه ای است از شیرهای برقی جهت دار تا شیر های کنترل که تمامی نیازها را رفع میکند شیرهای کنترل جهت دار دارای ISO 4401 & CETOP 3,5,7,8&10 است.

اطلاعات بیشتر

شیر برقی دوطرفه پاپت (Poppet)

این شیر ها جهت جریان را در مدار هیدرولیک کنترل میکنند. این شیرهای کنترل جهت مختلف را دارای دامنه ای است از شیرهای برقی جهت دار تا شیر های کنترل که تمامی نیازها را رفع میکند شیرهای کنترل جهت دار دارای ISO 4401 & CETOP 3,5,7,8&10 است.

اطلاعات بیشتر

شیر دیرکشنال پاپت (Poppet)

این شیر ها جهت جریان را در مدار هیدرولیک کنترل میکنند. این شیرهای کنترل جهت مختلف را دارای دامنه ای است از شیرهای برقی جهت دار تا شیر های کنترل که تمامی نیازها را رفع میکند شیرهای کنترل جهت دار دارای ISO 4401 & CETOP 3,5,7,8&10 است.

اطلاعات بیشتر

شیر برقی دیرکشنال

These DSG-005 series solenoid directional valves are the products newly developed as a “Mini-series”. Compared with DSG-01 series, the valve are much more compactly manufactured but enjoy a maximum operating pressure of 25 MPa (3630 PSI) and a maximum flow rate of 15 L/min (3.96 U.S.GPM), while contributing further to a space saving requirement. Moreover, using wet armature solenoids, the valves ensure the long life.

اطلاعات بیشتر

چک ولو 2 قطعه

این شیر ها جهت جریان را در مدار هیدرولیک کنترل میکنند. این شیرهای کنترل جهت مختلف را دارای دامنه ای است از شیرهای برقی جهت دار تا شیر های کنترل که تمامی نیازها را رفع میکند شیرهای کنترل جهت دار دارای ISO 4401 & CETOP 3,5,7,8&10 است.

اطلاعات بیشتر