محصولات محصولات یوکن (Yuken) ژاپن شیر ها ( ولو ها) شیر های کنترل جریان

شیر های کنترل تغذیه و چک ولو

این شیر ها ، سرعتهای چرخشی و حرکات عقب وجلو روی یک خط راست را میتواند کنترل کنند که این سرعت های actuator در جاهائی که جریان صحیح لازم است کاربرد دارند . دامنه وسیع شیرهای کنترل جریان شامل درجه حرارت و فشار جبرانی با تسهیلات بسته locking موجود است

اطلاعات بیشتر

شیر های کنترل جریان ، کنترل جریان با شیر های کنترل (کنترل ولو)

این شیر ها ، سرعتهای چرخشی و حرکات عقب وجلو روی یک خط راست را میتواند کنترل کنند که این سرعت های actuator در جاهائی که جریان صحیح لازم است کاربرد دارند . دامنه وسیع شیرهای کنترل جریان شامل درجه حرارت و فشار جبرانی با تسهیلات بسته locking موجود است انواع شیر حداکثر فشار عملی kgf/cm2 شیرهای کنترل وگلویی 210

اطلاعات بیشتر

شیرهای کاهشی و شیرهای کنترل (کنترل ولو)

این شیر ها ، سرعتهای چرخشی و حرکات عقب وجلو روی یک خط راست را میتواند کنترل کنند که این سرعت های actuator در جاهائی که جریان صحیح لازم است کاربرد دارند . دامنه وسیع شیرهای کنترل جریان شامل درجه حرارت و فشار جبرانی با تسهیلات بسته locking موجود است انواع شیر حداکثر فشار عملی kgf/cm2 شیر های کاهشی وکنترل 210

اطلاعات بیشتر

شیر کنترل تغذیه

این شیر ها ، سرعتهای چرخشی و حرکات عقب وجلو روی یک خط راست را میتواند کنترل کنند که این سرعت های اکچویتر در جاهائی که جریان صحیح لازم است کاربرد دارند . دامنه وسیع شیرهای کنترل جریان شامل درجه حرارت و فشار جبرانی با تسهیلات بسته locking موجود است انواع شیر حداکثر فشار عملی kgf/cm2 شیر های کنترل تغذیه 140

اطلاعات بیشتر