محصولات محصولات یوکن (Yuken) ژاپن شیر ها ( ولو ها) کنترل فشار

شیر های کنترل از راه دور فشار شکن (Relief)

This valve is used as a remote control valve for pilot operated type pressure control valves. Wide range of pressure control valves are available as below These valves are highly accurate and suitable for fine adjeustment Valve type max.operating pressure kgf/ cm^2 Remote control relife valves 250

اطلاعات بیشتر

شیر های پیلوت دار (Reilief)

دارای دامنه وسیعی از شیرهای کنترل فشار و بسیار دقیق برای تنظیم مناسب

اطلاعات بیشتر

سویچ فشار هیدروالکتریک

دارای دامنه وسیعی از شیرهای کنترل فشار و بسیار دقیق برای تنظیم مناسب

اطلاعات بیشتر

شیر کاهش فشار

دارای دامنه وسیعی از شیرهای کنترل فشار و بسیار دقیق برای تنظیم مناسب نوع شیر حداکثر فشار اجرایی kgf/cm2 شیر های کنترل و کاهنده فشار 210

اطلاعات بیشتر

شیر تخلیه فشار شکن

دارای دامنه وسیعی از شیرهای کنترل فشار و بسیار دقیق برای تنظیم مناسب نوع شیر حداکثر فشار اجرایی kgf/cm2 شیرهای تخلیه ای فشار شکن 210

اطلاعات بیشتر

سویچ فشار

دارای دامنه وسیعی از شیرهای کنترل فشار و بسیار دقیق برای تنظیم مناسب نوع شیر حداکثر فشار اجرایی kgf/cm2 سویچ فشار 350

اطلاعات بیشتر

شیر کنترل فشار (مدل HC و H)

دارای دامنه وسیعی از شیرهای کنترل فشار و بسیار دقیق برای تنظیم مناسب

اطلاعات بیشتر